устав

СТАТУТ, НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ, ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

 

Чл.1. Национален синдикат “Защита” е доброволна синдикална организация на полагащите наемен труд в икономическите дейности по Националния класификатор на икономическите дейности /НКИД/, упражняващите свободни професиии самоосигуряващи се лица които не са работодатели по смисъла на §1 т.1 от Кодекса на труда, работещите надомна работа, безработни, които приемат този Устав, обединени в защита на професионалните си и социалните си интереси.

Чл.2. Национален синдикат “Защита” действа на цялата територия на страната независимо от формата на собственост на предприятията и учрежденията.

Чл.3. Национален синдикат “Защита” е независим от държавните и административните органи, работодателите, политическите партии, обществените и религиозните организации и сдружения.

Чл.4. Запазвайки своята независимост, Национален синдикат “Защита”може да взаимодейства с организации, с други професионални структури у нас и в чужбина, ако техните цели, задачи и дейност не са в противоречие с основните принципи на настоящия Устав.

Чл.5. (1) Седалището и адресът на Национален синдикат „Защита””, е: гр. София,, ул.”Калоян” № 10.

(2)Национален синдикат „Защита”” притежава собствен знак и печат.

(3) Ползването на наименованието, знака и печата или елементи от тях се урежда с решение на Националния синдикален съвет /НСС/.

Чл.6.Национален синдикат “Защита” не е ограничен със срок или друго прекратително условие.

Чл.7.Национален синдикат “Защита” има за цел и предмет на дейност защита на правата, достойнството, социалните и професионални интереси на своите членове чрез:

(1) Осигуряване и защита на правата в професионалната дейност, заплащането на труда, социалните условия, безопасността и охраната на труда.

(2) Защита на интересите на работниците и служителите и съгласуването им с тези на работодателя за проспериране на предприятията, с приоритет на работниците и служителите.

(3) Защита на здравето, материалните, обществените и културни интереси на своите членове.

(4) Осигуряване на условия и възможности за повишаване на професионалната квалификация, преквалификация и синдикална култура на своите членове.

(5) Разпространяване на демократичните идеи и осигуряване на условия и съдействие за прилагането им.

(6) Укрепване на доверието, взаимопомощта и синдикалната солидарност между полагащите наемен труд.

Чл.8. Национален синдикат „Защита” осъществява своите цели като:

(1) Представлява и защитава членовете си пред работодателите, изпълнителната и съдебната власт и органите на държавната администрация, както и пред обществени, политически и други организации.

(2) Участва в преговори с работодателите и техните организации за сключване на колективни трудови договори и споразумения за отделните сектори, подсектори и раздели по Националния класификатор на икономическите дейности, в условията на тристранно сътрудничество.

(3) Подпомага и съдейства за сключването на колективни трудови договори в отделните предприятия.

(4) Следи и съдейства за формирането на пазари на труда и отстоява стойността на работната сила в отделните сектори, подсектори и раздели по Националния класификатор на икономическите дейности.

(5) Оказва юридическа, морална, материална и друга експертна помощ на своите членове и посредничи между тях, работодателите, държавата, български и чуждестранни физически и юридически лица.

(6) Упражнява правата си по чл.406 от Кодекса на труда, информира своевременно съответните контролни органи за констатирани нарушения на трудовото законодателство и следи за предприетите действия за тяхното отстраняване.

(7) Организира и провежда курсове за синдикално и професионално обучение.

(8) Сътрудничи с органите на здравеопазването за подобряване на здравното обслужване и здравното осигуряване на членовете си и отстоява пред работодателите обезпечаването с необходимите средства.

(9) Подпомага синдикалните структури по предприятия в организирането, провеждането и координирането на стачни действия и протести.

(10) Издава брошури, бюлетини и други собствени информационни издания.

Чл.9. Национален синдикат „Защита” може да членува в международни синдикални организации със сходни цели и задачи, непротиворечащи на настоящия Устав, запазвайки своята независимост.

Чл.10. Национален синдикат „Защита” може да участва в международни прояви, свързани с дейността й.

1. ЧЛЕНСТВО

Чл.11. (1) Членуването в Национален синдикат “Защита” е доброволно. Членове могат да бъдат физически и юридически лица.

(2) Член на Национален синдикат “Защита” може да бъде всяко дееспособно физическо лице, което споделя целите на синдикалната организация и средствата за тяхното постигане и изпълнява настоящия Устав.

(3) Член на Национален синдикат “Защита” може да бъде всяко юридическо лице, което споделя целите на синдикалната организация и средствата за тяхното постигане и изпълнява настоящия Устав.

Чл.12. Членството в Национален синдикат “Защита” може да бъде индивидуално и колективно.

Чл.13. Индивидуални членове на Национален синдикат “Защита” са физически лица отговарящи на изискванията на чл.1 от настоящия устав, за които е невъзможно да бъдат включени в синдикална секция.

Чл.14. (1) Колективни членове на Национален синдикат “Защита” са Синдикална сеция, Фирмена синдикална организация, Национален синдикат по отрасъл/икономическа дейност и Областна синдикална организация.

(2)Синдикалната секция се учредява по месторабота от не по-малко от пет дееспособни физически лица.

(3) Не по-малко от три синдикални секции, учредени при условията на предходната алинея, от предприятия от един и същи отрасъл по Националния класификатор на икономическите дейности, могат да учредят Национален синдикат по отрасъл към Национален синдикат „Защита”, на който Национален синдикат „Защита” предоставя качеството на юридическо лице по чл.49 (2) от Кодекса на труда.

(4) При съществуването на не по-малко от три синдикални секции, учредени при условията на ал.2, от предприятия от една и съща административна област, Националният изпълнителен съвет може да вземе решение за създаване на Областна синдикална организация на Национален синдикат “Защита”.

(5). Не по-малко от пет физически лица – ндивидуални членове на Национален синдикат “Защита”, които са упражняващи свободни професии или самоосигуряващи се, осъществяващи професионална дейност в един и същи сектор/подсектор/раздел от Националнната класификация на икономическите дейности могат да учредят Национален синдикат за съответната дейност към Национален синдикат “Защита”.

2. ВЪЗНИКВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО

Чл.15. Членството в Национален синдикат “Защита” възниква:

(1)На физическо лице – при наличието на едно от следните условия:

 1. С учредяването на синдикална секция към Национален синдикат “Защита” по месторабота.

 2. От датата на подаване на писменото заявление до ръководството на синдикалната секция и същото, в седемдневен срок не бъде отклонено.

 3. От датата на подаване на писмено заявление до Националния Изпълнителния съвет на Национален синдикат “Защита” и същото в седемдневен срок не бъде отклонено.

(2)На Синдикални секции по месторабота – от дата на внасяне на писменото заявление до Националния Изпълнителен съвет на Национален синдикат „Защита”, придружено с Учредителен протокол от проведено учредително събрание на синдикалната секция и Списък на учредителите, и същото в седемдневен срок не бъде отклонено.

(3) На Национален синдикат по отрасъл/икономическа дейност – от дата на внасяне на писменото заявление до Националния Изпълнителен съвет на Национален синдикат „Защита”, придружено с Учредителен протокол от проведено учредително събрание и Списък на учредителите, и същото в седемдневен срок не бъде отклонено.

(4) На Областна синдикална организация – от дата на решението наНационалния Изпълнителен съвет на Национален синдикат „Защита”.

Чл.16. При отказ, по молба на кандидатстващия, Националния синдикален съвет на Национален синдикат “Защита” може да преразгледа заявлението и вземе окончателно решение.

Чл.17. Членството на физическо лице в Национален синдикат “Защита” се прекратява:

 1. При напускане с писмено заявление /до синдикалната секция по месторабота/.

 2. Изключване.

 3. Самоизключване при невнасяне на членски внос за повече от три месеца по доказани неуважителни причини.

 4. Поставяне под запрещение.

 5. Смърт.

Чл.18. (1) Индивидуален член на Национален синдикат “Защита” може да бъде изключен от синдикалната организация когато:

 1. Бъде доказано с документи, че не е внасял членски внос, повече от три месеца, по неуважителни причини.

 2. Бъде доказано с документи, че е нарушил основни принципи и цели на Национален синдикат “Защита” и за действия и/или бездействие, които уронват името и престижа на Национален синдикат “Защита”.

(2) Санкцията по ал.1 се прилага по решение на общото /делегатско/ събрание на синдикалната секция, в която членува лицето, или с решение на Националния Изпълнителен съвет, след изслушването му. Засегнатата страна, трябва да бъде уведомена за събранието чрез писмо с обратна разписка.

Чл.19. Изключените индивидуални членове на Национален синдикат “Защита” не могат да бъдат приемани отново от други колективни членове. Тяхното членството може да бъде възстановено само от структура, която ги е изключила или от нейния правоприемник.

Чл.20. Членството на колективен член в Национален синдикат “Защита” се прекратява в следните случаи:

 1. Когато прекрати съществуването си.

 2. Когато колективният член пожелае това с решение на висшия му ръководен орган.

 3. Когато колективният член бъде изключен с решение на Националния синдикален съвет.

Чл.21. Прекратяване на членството в Национален синдикат “Защита” при условията на чл.20 т.1 става, след като органът взел решението за прекратяването, уведоми Националния синдикален съвет за горното.Националният синдикален съвет взема решение за разпореждане с имуществото.

Чл.22. Членството в Национален синдикат “Защита” при условията на чл.20 т.2 се прекратява след подаване на писмено заявление до Националния Изпълнителен съвет, придружено от протокол на висшия ръководен орган на съответната структура, удостоверяващ съгласието на членовете. Прекратяването на членството се оформя с решение на Националния синдикален съвет или с 3-месечно предизвестие.

Чл.23. (1) Прекратяване на членството на колективен член в Национален синдикат “Защита”, при условията на чл.20 т.3, става когато:

 1. Бъде доказано с документи невнасяне на членски внос по неуважителни причини, повече от три месеца.

 2. Когато бъдат доказани с документи действия и/или бездействие, уронващи името и престижа на Национален синдикат “Защита” или несъответстващи на настоящия Устав.

(2) Предложението за изключване и документите – доказателства се внасят писмено в Националния Изпълнителен съвет на Национален синдикат “Защита”, от член на Националния синдикален съвет. Националният Изпълнителен съвет и Националната контролна комисия излизат с общо становище, което, заедно с документите, внасят за разглеждане и вземане на окончателно решение от Националния синдикален съвет.

(3) Националния синдикален съвет взема решението за изключване с квалифицирано мнозинство – 2/3 от броя на гласовете на членовете му за съответното заседание, след покана за изслушване на засегнатата страна, уведомена чрез писмо с обратна разписка.

3. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл.24. Всеки индивидуален член на Национален синдикат “Защита” има право:

1. да участва в дейността на синдикалната организация;

2. да бъде избиран в неговите ръководни и контролни органи;

3. да осъществява контрол върху работата на синдикалната организация и ръководните и контролните органи;

4. да бъде информиран за дейността на синдикалната организация;

5. да се ползва от имуществото на синдикалната организация;

Чл.25. Всеки индивидуален член на Национален синдикат “Защита” е длъжен:

1. да внася ежемесечно членския си внос;

2. да спазва Устава и да работи за постигане на неговите цели;

3. да работи за издигане обществения авторитет на синдикалната организация.

Чл.26. Членските права и задължения са непрехвърлими и не преминават върху други лица в случай на смърт или прекратяване на членството.

Чл.27. Колективните членове на Национален синдикат “Защита” имат право:

(1) Да участват в дейността на Национален синдикат “Защита”.

(2) Да участват в разработването и приемането на програмните и устройствените документи.

(3) Да получават своевременна и точна текуща информация за дейността на Национален синдикат “Защита” и изпълнението на всички решения, взети от Изпълнителния съвет и Националния синдикален съвет на организацията.

(4) Да получават навременна организационна, юридическа и финансова помощ от Национален синдикат “Защита”.

(5) Да участват солидарно в акции, препоръчани от Национален синдикат “Защита”.

(6) Да напуснат Национален синдикат “Защита”.

Чл.28. Колективните членове на Национален синдикат “Защита” са длъжни:

(1) Да спазват настоящия Устав и да изпълняват решенията на Конгреса и на Националния синдикален съвет на Национален синдикат “Защита”.

(2) Да оказват съдействие на ръководните/контролните органи на Национален синдикат “Защита” за осъществяване на решенията на организацията.

(3) Редовно да внасят членския си внос към Национален синдикат “Защита” съгласно настоящия Устав.

(4) Да дават своевременна и достоверна информация за своята дейност и броя на членовете си пред Националния синдикален съвет, по ред и начин, определени от него.

(5) Да дават информация за всички свои банкови сметки в десетдневен срок след откриването им.

(6) Да не проповядват под никаква форма насилие, расова, национална и религиозна омраза или дискриминация.

1. ЧЛЕНСТВО

Чл.11. (1) Членуването в Национален синдикат “Защита” е доброволно. Членове могат да бъдат физически и юридически лица.

(2) Член на Национален синдикат “Защита” може да бъде всяко дееспособно физическо лице, което споделя целите на синдикалната организация и средствата за тяхното постигане и изпълнява настоящия Устав.

(3) Член на Национален синдикат “Защита” може да бъде всяко юридическо лице, което споделя целите на синдикалната организация и средствата за тяхното постигане и изпълнява настоящия Устав.

Чл.12. Членството в Национален синдикат “Защита” може да бъде индивидуално и колективно.

Чл.13. Индивидуални членове на Национален синдикат “Защита” са физически лица отговарящи на изискванията на чл.1 от настоящия устав, за които е невъзможно да бъдат включени в синдикална секция.

Чл.14. (1) Колективни членове на Национален синдикат “Защита” са Синдикална сеция, Фирмена синдикална организация, Национален синдикат по отрасъл/икономическа дейност и Областна синдикална организация.

(2)Синдикалната секция се учредява по месторабота от не по-малко от пет дееспособни физически лица.

(3) Не по-малко от три синдикални секции, учредени при условията на предходната алинея, от предприятия от един и същи отрасъл по Националния класификатор на икономическите дейности, могат да учредят Национален синдикат по отрасъл към Национален синдикат „Защита”, на който Национален синдикат „Защита” предоставя качеството на юридическо лице по чл.49 (2) от Кодекса на труда.

(4) При съществуването на не по-малко от три синдикални секции, учредени при условията на ал.2, от предприятия от една и съща административна област, Националният изпълнителен съвет може да вземе решение за създаване на Областна синдикална организация на Национален синдикат “Защита”.

(5). Не по-малко от пет физически лица – ндивидуални членове на Национален синдикат “Защита”, които са упражняващи свободни професии или самоосигуряващи се, осъществяващи професионална дейност в един и същи сектор/подсектор/раздел от Националнната класификация на икономическите дейности могат да учредят Национален синдикат за съответната дейност към Национален синдикат “Защита”.

2. ВЪЗНИКВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО

Чл.15. Членството в Национален синдикат “Защита” възниква:

(1)На физическо лице – при наличието на едно от следните условия:

 1. С учредяването на синдикална секция към Национален синдикат “Защита” по месторабота.

 2. От датата на подаване на писменото заявление до ръководството на синдикалната секция и същото, в седемдневен срок не бъде отклонено.

 3. От датата на подаване на писмено заявление до Националния Изпълнителния съвет на Национален синдикат “Защита” и същото в седемдневен срок не бъде отклонено.

(2)На Синдикални секции по месторабота – от дата на внасяне на писменото заявление до Националния Изпълнителен съвет на Национален синдикат „Защита”, придружено с Учредителен протокол от проведено учредително събрание на синдикалната секция и Списък на учредителите, и същото в седемдневен срок не бъде отклонено.

(3) На Национален синдикат по отрасъл/икономическа дейност – от дата на внасяне на писменото заявление до Националния Изпълнителен съвет на Национален синдикат „Защита”, придружено с Учредителен протокол от проведено учредително събрание и Списък на учредителите, и същото в седемдневен срок не бъде отклонено.

(4) На Областна синдикална организация – от дата на решението наНационалния Изпълнителен съвет на Национален синдикат „Защита”.

Чл.16. При отказ, по молба на кандидатстващия, Националния синдикален съвет на Национален синдикат “Защита” може да преразгледа заявлението и вземе окончателно решение.

Чл.17. Членството на физическо лице в Национален синдикат “Защита” се прекратява:

 1. При напускане с писмено заявление /до синдикалната секция по месторабота/.

 2. Изключване.

 3. Самоизключване при невнасяне на членски внос за повече от три месеца по доказани неуважителни причини.

 4. Поставяне под запрещение.

 5. Смърт.

Чл.18. (1) Индивидуален член на Национален синдикат “Защита” може да бъде изключен от синдикалната организация когато:

 1. Бъде доказано с документи, че не е внасял членски внос, повече от три месеца, по неуважителни причини.

 2. Бъде доказано с документи, че е нарушил основни принципи и цели на Национален синдикат “Защита” и за действия и/или бездействие, които уронват името и престижа на Национален синдикат “Защита”.

(2) Санкцията по ал.1 се прилага по решение на общото /делегатско/ събрание на синдикалната секция, в която членува лицето, или с решение на Националния Изпълнителен съвет, след изслушването му. Засегнатата страна, трябва да бъде уведомена за събранието чрез писмо с обратна разписка.

Чл.19. Изключените индивидуални членове на Национален синдикат “Защита” не могат да бъдат приемани отново от други колективни членове. Тяхното членството може да бъде възстановено само от структура, която ги е изключила или от нейния правоприемник.

Чл.20. Членството на колективен член в Национален синдикат “Защита” се прекратява в следните случаи:

 1. Когато прекрати съществуването си.

 2. Когато колективният член пожелае това с решение на висшия му ръководен орган.

 3. Когато колективният член бъде изключен с решение на Националния синдикален съвет.

Чл.21. Прекратяване на членството в Национален синдикат “Защита” при условията на чл.20 т.1 става, след като органът взел решението за прекратяването, уведоми Националния синдикален съвет за горното.Националният синдикален съвет взема решение за разпореждане с имуществото.

Чл.22. Членството в Национален синдикат “Защита” при условията на чл.20 т.2 се прекратява след подаване на писмено заявление до Националния Изпълнителен съвет, придружено от протокол на висшия ръководен орган на съответната структура, удостоверяващ съгласието на членовете. Прекратяването на членството се оформя с решение на Националния синдикален съвет или с 3-месечно предизвестие.

Чл.23. (1) Прекратяване на членството на колективен член в Национален синдикат “Защита”, при условията на чл.20 т.3, става когато:

 1. Бъде доказано с документи невнасяне на членски внос по неуважителни причини, повече от три месеца.

 2. Когато бъдат доказани с документи действия и/или бездействие, уронващи името и престижа на Национален синдикат “Защита” или несъответстващи на настоящия Устав.

(2) Предложението за изключване и документите – доказателства се внасят писмено в Националния Изпълнителен съвет на Национален синдикат “Защита”, от член на Националния синдикален съвет. Националният Изпълнителен съвет и Националната контролна комисия излизат с общо становище, което, заедно с документите, внасят за разглеждане и вземане на окончателно решение от Националния синдикален съвет.

(3) Националния синдикален съвет взема решението за изключване с квалифицирано мнозинство – 2/3 от броя на гласовете на членовете му за съответното заседание, след покана за изслушване на засегнатата страна, уведомена чрез писмо с обратна разписка.

3. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл.24. Всеки индивидуален член на Национален синдикат “Защита” има право:

1. да участва в дейността на синдикалната организация;

2. да бъде избиран в неговите ръководни и контролни органи;

3. да осъществява контрол върху работата на синдикалната организация и ръководните и контролните органи;

4. да бъде информиран за дейността на синдикалната организация;

5. да се ползва от имуществото на синдикалната организация;

Чл.25. Всеки индивидуален член на Национален синдикат “Защита” е длъжен:

1. да внася ежемесечно членския си внос;

2. да спазва Устава и да работи за постигане на неговите цели;

3. да работи за издигане обществения авторитет на синдикалната организация.

Чл.26. Членските права и задължения са непрехвърлими и не преминават върху други лица в случай на смърт или прекратяване на членството.

Чл.27. Колективните членове на Национален синдикат “Защита” имат право:

(1) Да участват в дейността на Национален синдикат “Защита”.

(2) Да участват в разработването и приемането на програмните и устройствените документи.

(3) Да получават своевременна и точна текуща информация за дейността на Национален синдикат “Защита” и изпълнението на всички решения, взети от Изпълнителния съвет и Националния синдикален съвет на организацията.

(4) Да получават навременна организационна, юридическа и финансова помощ от Национален синдикат “Защита”.

(5) Да участват солидарно в акции, препоръчани от Национален синдикат “Защита”.

(6) Да напуснат Национален синдикат “Защита”.

Чл.28. Колективните членове на Национален синдикат “Защита” са длъжни:

(1) Да спазват настоящия Устав и да изпълняват решенията на Конгреса и на Националния синдикален съвет на Национален синдикат “Защита”.

(2) Да оказват съдействие на ръководните/контролните органи на Национален синдикат “Защита” за осъществяване на решенията на организацията.

(3) Редовно да внасят членския си внос към Национален синдикат “Защита” съгласно настоящия Устав.

(4) Да дават своевременна и достоверна информация за своята дейност и броя на членовете си пред Националния синдикален съвет, по ред и начин, определени от него.

(5) Да дават информация за всички свои банкови сметки в десетдневен срок след откриването им.

(6) Да не проповядват под никаква форма насилие, расова, национална и религиозна омраза или дискриминация.

Чл.29. Имуществото на Национален синдикат “Защита” се състои от пари, вещи, правото на собственост и други вещни права, вземания и други права в зависимост от действащите нормативни актове.

Чл.30. Национален синдикат „Защита” и колективните му членове могат да застраховат имуществото си и да разполагат със сметки в банки, спестовни каси и други институции.

Чл.31. Основни източници на доходи на Национален синдикат „Защита” и неговите колективни членове са:

1. Ежемесечни отчисления от членски внос на членовете на Национален синдикат „Защита”.

2. Дарения, завещания, доброволни вноски от физически и юридически лица от страната и чужбина и други, разрешени от Закона.

3. Имущество.

Чл.32. (1). Членският внос за всяко физическо лице е в размер на 1% от основното трудово възнаграждение по индивидуален трудов договор, където е местоработата му, и се заплаща всеки месец.

(2)Месечният членският внос за физически лица, които не получават трудови възнаграждения е в размер на 0.5 % от минималната работна заплата за страната, а за упражняващите свободни професии – 1% от минималният месечен осигурителен доход, приет със Закона за бюджета на държавно обществено осигуряване.

(3) Редът и начинът за набиране, разходване и отчитане на финансовите средства се определя с Наредба, утвърдена от Националния синдикален съвет.

Чл.33. Доходите на Национален синдикат „Защита” се изразходват за обезпечаване на всички провеждани в съответствие с настоящия Устав дейности.

Чл.34. НационалниятИзпълнителен съвет изработва Бюджетът на Национален синдикат „Защита” за съответната календарна година и го предлага за утвърждаване от Националния синдикален съвет. Измененията в Бюджета се извършват по реда на неговото приемане.

Чл.35. Пред Националния синдикален съвет редовно се предоставят текущи отчети за финансовата дейност на Национален синдикат „Защита”.

Чл.36. (1) Националния синдикален съвет взима решения за разпореждането с имуществото на Национален синдикат „Защита”.

(2) Имуществото на прекратили съществуването си, напуснали и изключени колективни членове на Национален синдикат „Защита”, при условията на чл.20 от настоящия Устав, се разпределя както следва:

 1. При прекратяване съществуването на колективен член имуществото му остава за НС „Защита”.

 2. При изключване или напускане чрез заявление на съответния колективен член, имуществото му се предоставя на организации, признати от Националния синдикален съвет за техни правоприемници.

 3. Придобитото от колективните членове на НС „Защита” имущество е тяхна собственост. Разпореждането с него става единствено с решение на техните ръководни органи.

4. В случаите, когато изключените или напусналите колективни членове на НС „Защита” нямат определени от Националния синдикален съвет правоприемници, поради липса на организации, които да ги заменят, имуществото им остава за НС „Защита”.

1. СИНДИКАЛНА СЕКЦИЯ И ФИРМЕНА СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ

 

Чл.37. Национален синдикат „Защита” е изграден от синдикални секции, фирмени синдикални организации, национални синдикати и областни синдикални организации.

Чл.38.(1) Фирмената синдикална организация /ФСО/ се състои от обособени синдикални секции и се създава в следните случаи:

 1. В предприятие с производствена или териториална разсредоточеност.

 2. При наличието на група работодатели.

 3. Когато основният работодател е делегирал права по трудовите правоотношения на ръководителите по подразделения.

(2) Фирмената синдикална организация се създава с решение на Националния синдикален съвет.

(3) Фирмената синдикална организация координира дейността на синдикалните секции в подразделенията на предприятието и ги представлява пред основния работодател.

Чл.39. (1) Висш ръководен орган на Фирмената синдикална организация е делегатското събрание, което се свиква веднъж на четири години при спазване на разпоредбите на настоящия Устав. Решенията на делегатското събрание не могат да противоречат на тези на Конгреса на НС „Защита” и на Националния синдикален съвет.

(2) Ръководен орган на Фирмената синдикална организация между две делегатски събрания е Синдикалния съвет, чиито членове са председателите на синдикалните секции във ФСО /или упълномощени представители от ръководството на секцията/ и членовете на Изпълнителния съвет на ФСО.

(3) Синдикалния съвет провежда редовни заседания най-малко един път в месеца при спазване на следните разпоредби:

 1. Заседанията на Синдикалния съвет започват, ако присъстват 1/2 от членовете му.

 2. Решенията на Синдикалния съвет на Фирмената синдикална организация се вземат с явно гласуване и обикновено мнозинство 50% +1 от присъстващите в началото на заседанието, освен когато не е предвидено друго в настоящия Устав.

(4) Извънредно делегатско събрание на Фирмената синдикална организация се провежда, когато:

 1. Има взето решение за провеждането му от Синдикалния съвет.

 2. Когато 1/10 от индивидуалните членове на организацията внесат писмено искане за провеждането му в Изпълнителния съвет

 3. По искане на Изпълнителния съвет на Фирмената синдикална организация.

(5) На заседанията на Синдикалния съвет могат да присъстват представители на ръководните и контролните органи на НС „Защита”.

(6) Изпълнителният съвет на Фирмената синдикална организация е постоянно действащ орган, ръководещ организацията между заседанията на Синдикалния съвет, който се състои от Председател, Зам.председател и Секретари. Техните функции, права и задължения са уредени в чл.чл.59, 60 и 62 от настоящия Устав.

(8) На всеки шест месеца Фирмената синдикална организация се легитимира от съответния Национален синдикат или, ако няма учреден такъв, от НС „Защита”, на базата на редовно отчислен и преведен членски внос.

Чл.40. Членовете на Синдикалния съвет на ФСО носят отговорност по чл.76 от настоящия Устав.

Чл.41. Контрол на дейността на ФСО се осъществява от Националната контролна комисия на НС „Защита” и/или от Синдикалната контролна комисия на Националния синдикат по отрасъл/браннш.

Чл.42.(1) Синдикалната секция /СС/ се учредява по месторабота най-малко от 5 /пет/ членове.

(2) С оглед организацията и осъществяването на дейността в секцията могат да се обособят синдикални групи, когато възникне такава необходимост.

(3) Синдикалната секция възниква от датата на учредяването. Тя се регистрира в НС „Защита” и/или в Националния синдикат по отрасъл по ред и начин, уредени в настоящия Устав.

(4) Синдикалната секция се легитимира на всеки шест месеца от съответния Национален синдикат или, ако няма учреден такъв, от НС „Защита”, на базата на редовно отчислен и преведен членски внос.

Чл.44. Висш ръководен орган на синдикалната секция е общото или делегатско събрание. Общото или делегатско събрание се провежда най-малко веднъж на шест месеца, за което се уведомява Изпълнителния съвет на съответния Национален синдикат или, ако няма учреден такъв, Националния Изпълнителен съвет на НС „Защита”.

(1) Ако няма кворум /50% + 1/ от членовете на секцията или от делегираните представители Общото или делегатското събрание, не може да започне своята работа.

(2) Решенията на общото или делегатското събрание се взимат с обикновено мнозинство /50% + 1/ от присъстващите в началото на заседанието.

(3) С обикновено мнозинство /50% + 1/ от присъстващите в началото на заседанието общото или делегатското събрание избира своето ръководство, състоящо се от Председател и Секретар. Когато са налице обособени синдикални групи те се представляват от Секретари, които влизат в състава на ръководството на секцията. В ръководството на секцията не могат да бъдат избирани лица изключени от Нс „Защита” и неговите структури.

(4) Избраното, съгласно ал.3, ръководство на синдикалната секцията, е с мандат от четири години.

(5) На всяко общо или делегатско събрание на синдикалната секция могат да присъстват представители на ръководните и/или контролни органи на НС „Защита”.

(6) Общото или делегатско събрание на синдикалната секцията може да бъде свикано:

 1. По искане на Председателя на синдикалната секция.

 2. По искане на ръководството на синдикалната секция.

 3. По искане на 1/10 част от членовете на синдикалната секция.

 4. По искане на Националния Изпълнителен съвет на НС “Защита” или на Изпълнителния съвет на съответния Национален синдикат, м който е регистрирана синдикалната секция.

(7) При един и същ работодател не може да бъде учредявана повече от една секция на Национален синдикат „Защита“, с изключение на случаите по чл.38 от настоящия Устав.

Чл.45. Националната контролна комисия на НС „Защита” и/или Синкикалната контролна комисия на Националния синдикат по отрасъл осъществяват контрол на дейността на синдикалната секция.

 

 

2. НАЦИОНАЛЕН СИНДИКАТ ПО ОТРАСЪЛ /БРАНШ/ИКОНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ

 

2.1. КОНФЕРЕНЦИЯ

 

Чл.46. Националният синдикат по отрасъл/ икономическа дейност сеучредява при условията на чл.14 ал.3 от настоящия Устав.

Чл.47. Висш ръководен орган на Националния синдикат по отрасъл/икономическа дейност е Конференцията. Квотата за участие и правото на гласуване за Конференцията се определя от Синдикалния съвет на Националния синдикат по отрасъл/икономическа дейност.

Чл.48. (1) Редовна Конференция на Националния синдикат по отрасъл/икономическа дейност се свиква веднъж на 4 /четири/ години.

(2) Конференцията е легитимна и може да започне своята работа при условие, че във всеки случай присъстват делегати на поне половината от колективни и/или индивидуални членове, и не по-малко от 2/3 от делегираните представители.

(3) Заседанията на Конференцията се ръководят от Председателя, Зам.председателя или от член на Изпълнителният съвет на Националния синдикат по отрасъл/икономическа дейност.

Чл.49. Конференция изслушва, дискутира и гласува отчета на Председателя и Изпълнителния Съвет на Националния синдикат по отрасъл/икономическа дейност.

Чл.50. (1) Конференцията на Националния синдикат по отрасъл/икономическа дейност приема Устава му и може да го променения с явно гласуване на квалифицирано мнозинство 2/3 от присъстващите в началото на Конференцията.

(2) Уставът на Националният синдикат по отрасъл/икономическа дейност не може да противоречи на настоящия Устав.

Чл.51. Конференция на Националния синдикат по отрасъл/икономическа дейност взима решения, при явно гласуване с обикновено мнозинство /50% + 1/ от регистрираните делегати при започване на Конференцията.

Чл.52. (1) Конференцията взима решения по всички въпроси, касаещи цялостната дейност на Националния синдикат по отрасъл/икономическа дейност, които не могат да противоречат на решенията на Конгреса и на Националния синдикален съвет на НС „Защита”.

(2) Решенията на Конференцията на Националния синдикат по отрасъл/икономическа дейност не могат да противоречат на настоящия Устав.

Чл.53. (1) При тайно гласуване с обикновено мнозинство /50% + 1/ от присъстващите в началото на заседанието регистрирали се делегати, Конференцията избира екип от Председател и Зам.председател, от кандидатиралите се за такива, с мандат до следващата Конференция.

(2) Един и същи кандидат не може да участва в повече от един от екипите, конкуриращи се за Председател и Зам.председател на Националния синдикат по отрасъл/икономическа дейност.

(3) Ако след гласуването за избор на Председател и Зам.председател няма екип, който е получил необходимия брой гласове, трябва де се проведе втори избор. В него участват двата екипа за Председател и Зам.председател на Националния синдикат по отрасъл/икономическа дейност, които са получили най-много гласове при първия избор за такива.

(4) Когато нито един от двата първи при гласуването кандидатирали се екипи, за Председател и Зам.председател на Националния синдикат по отрасъл/икономическа дейност, не събере 50% + 1 гласовете на присъстващите в началото на заседанието регистрирали се делегати, се предлагат нови екипи за Председател и Зам.председател и процедурата по избора се повтаря.

(5) Екипът за Председател и Зам.председател на Националния синдикат по отрасъл/ икономическа дейност, който бъде избран от Конференцията, предлага броя и листата на останалите членове на Изпълнителния съвет на Националния синдикат по отрасъл/бранш. Гласуването за членвоете на Изпълнителния съвет е явно и поименно, с обикновено мнозинство – 50% + 1 от присъстващите, към момента на гласуване, делегати на Конференцията. Когато някой от предложените за членове на Изпълнителния съвет не бъде избран, той се замества с нова кандидатура, предложена от избрания екип за Председател и Зам. председател. Направеното ново предложение се гласува по реда на настоящата алинея.

 

 

2.2. СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ

 

Чл.54. (1) Между две редовни Конференции на Националния синдикат по отрасъл, негов висш ръководен орган е Синдикалният съвет. Той се състои от Председателите или упълномощени от тях членове на Изпълнителните съвети на ФСО и/или СС задно с членовете на Изпълнителния съвет на Националния синдикат по отрасъл.

(2) Редовните заседания на Синдикалния съвет се провеждат веднъж на четири месеца.

(3) Синдикалният съвет може да бъде свикан на извънредно заседание по инициатива на:

 1. Председателя на Националния синдикат по отрасъл.

 2. Изпълнителния съвет на Националния синдикат по отрасъл.

 3. По искане на 1/10 от членовете на Синдикалния съвет.

(4) Заседанията на Синдикалния съвет на Националния синдикат по отрасъл могат да започват само ако присъстват 1/2 от членовете му.

(5) Когато липсва изискуемото се мнозинство от 1/2 от членовете за започване на заседанието, то се отлага с един час по-късно при същия проект за дневен ред и в този случай то се провежда като законосъобразно при наличния брой членове.

(6) Всички решенията на Синдикалния съвет се вземат с явно гласуване и обикновено мнозинство – 50% + 1 от присъстващите в началото на заседанието регистрирани делегати, освен когато в настоящия Устав е предвидено друго.

(7) Което и да е решение на Синдикалния съвет не може да противоречи на решенията на Конгреса и на Националния синдикален съвет на НС „Защита”, както и на настоящия Устав.

Чл.55. Синдикалният съвет на Националния синдикат по отрасъл:

(1) Изработва, гласува и приема Правилник за дейността си.

(2) При явно гласуване с обикновено мнозинство 50% + 1 от присъстващите в началото на заседанието регистрирани членове, избира контролен орган на синдикалната организация – Синдикална контролна комисия /СКК/.

(3) Определя правомощията на СКК и утвърждава Правилник за нейната дейност.

(4) Изслушва, гласува и приема отчета за дейността на Изпълнителния съвет на Националния синдикат по отрасъл/бранш и на Синдикалната контролна комисия на организацията.

(5) Координира дейността на колективните и/или индивидуалните членове на Националния синдикат по отрасъл/бранш.

(6) Осигурява информация на колективните членове на Националния синдикат по отрасъл за дейността на синдикалната организация и обработва, анализира и предоставя информацията, постъпила от тях.

(7) Разглежда и приема заявления за членство в Националния синдикат по отрасъл, по реда на настоящия Устав.

(8) Приема и утвърждава бюджета на Националния синдикат по отрасъл, гласува и приема отчета за неговото изпълнение.

(9) Създава условия за укрепването на Националния синдикат по отрасъл в организационно отношение.

(10) Освобождава член на Изпълнителния съвет на Националния синдикат по отрасъл и на Синдикалната контролна комисия, който е извършил доказани с документи нарушения на настоящия Устава и когато безспорно е доказано, че не изпълнява служебните си задължения. В тези случаи решението се взима с тайно гласуване с обикновено мнозинство 50% + 1 от присъстващите в началото на заседанието регистрирани членове.

(11) С тайно гласуване и с обикновено мнозинство 50% + 1 от присъстващите в началото на заседанието членове утвърждава заместник на отсъстващ продължително време по обективни причини член на Изпълнителния съвет до връщането на титуляра.

(12) С тайно гласуване и с обикновено мнозинство 50% + 1 от присъстващите в началото на заседанието членове взема решение за попълване състава на Изпълнителния съвет.

(13) Кооптираните за членове на Изпълнителния съвет не могат да бъдат повече от половината му редовно избрани членове.

(14) Определя реда за свикване, организиране и провеждане на редовна Конференция.

(15) Синдикалният съвет взима решение за свикване и провеждане на Извънредна Конференция на Националния синдикат по отрасъл/бранш при:

1. Писмено искане на 1/10 от индивидуалните членове на организацията, внесено в Изпълнителния съвет на Националния синдикат по отрасъл/бранш.

2. По искане на Изпълнителния съвет на Националния синдикат по отрасъл/бранш.

(16) С обикновено мнозинство 50%+1 Синдикалният съвет избира Мандатна комисия, за подготовка на Конференцията. Същата изработва Правилник за своята работа, който се приема от Синдикалния съвет.

Чл.56. (1) Синдикалният съвет или упълномощени от него лица са длъжни да предприемат действия за търсене на имуществена и наказателна отговорност на членове на ръководните или контролни органи на Националния синдикат по отрасъл/бранш, на всички нива на структурите на организацията, злоупотребили със служебното си положение.

(2) За действия или бездействие, представляващи нарушение на Устава на НС „Защита”, отговорност се носи от всеки член на Синдикалния съвет.

 

2.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ

Чл.57. (1) Изпълнителният съвет на Националния синдикат по отрасъл е постоянно действащ ръководен орган, който организира цялостната дейност на синдикалната организация между заседанията на Синдикалния съвет.

(2) Изпълнителният съвет на Националния синдикат по отрасъл се състои от Председател, Зам.председател и секретари, избрани по реда на чл.53 от настоящия Устав.

Чл.58. Изпълнителният съвет на Националния синдикат по отрасъл/бранш:

(1) Изработва Правилник за дейността си, съобразен с настоящия Устав и определя функциите на секретарите.

(2) Изпълнява решенията на Конгреса и Националния синдикален съвет на НС „Защита” както и решенията на Конференцията и Синдикалния съвет на Националния синдикат по отрасъл.

(3) Разработва структурата, щатното разписание и бюджета на Националния синдикат по отрасъл и ги внася в Синдикалния съвет за утвърждаване.

(4) Подготвя и свиква заседанията на Синдикалния съвет.

(5) С обикновено мнозинство при явно гласуване взема решения по текущи въпроси, касаещи цялостната дейност на Националния синдикат по отрасъл.

(6) Разглежда организационно-финансовото състояние на структурите на Националния синдикат по отрасъл. При констатирани нарушения на настоящия Устав, на решенията на Конгреса и на Националния синдикален съвет на НС „Защита”, Изпълнителния съвет на Националния синдикат по отрасъл разглежда случая и го внася в Националния синдикален съвет на НС „Защита” за вземане на решение.

(7) При необходимост сформира временни или постоянни експертни групи и технически органи, като определя структурата, принципите и формата на тяхната дейност, финансовото им и техническо осигуряване.

(8) Организира финансова дейност на Националния синдикат по отрасъл.

(9) Информира членовете на Националния синдикат по отрасъл за своята дейност.

(10). Информира членвоете на Националния синдикален съвет на НС „Защита” за своята дейност.

(11)Членовете на Изпълнителния съвет на Националния синдикат по отрасъл са членове на Синдикалния съвет на този синдикат с право на един глас.

(12) Което и да е решение на Изпълнителния съвет на Националния синдикат по отрасъл не може да противоречи на решенията на Конгреса и на Националния синдикален съвет на НС „Защита”, както и на настоящия Устав.

 

 

2.4. ПРЕДСЕДАТЕЛ, ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ И СЕКРЕТАРИ

 

Чл.59.(1) Конференция избира Председателят на Националния синдикат по отрасъл с мандат до следващата.

(2) Председателят на Националния синдикат по отрасъл има ръководни и представителни функции. Той изпълнява решенията и изразява волята на Изпълнителния съвет и на Синдикалния съвет на Националния синдикат по отрасъл.

(3) Председателят на Националния синдикат по отрасъл подписва документи относно дейността на синдикалната организация, в това число и финансови.

(4) Председателят на Националния синдикат по отрасъл свиква и ръководи заседанията на Изпълнителния съвет и на Синдикалния съвет.

(5) Председателят на Националния синдикат по отрасъл взима решения по текущи въпроси, касаещи цялостната дейност на организацията.

(6) Председателят на Националния синдикат по отрасъл отчита дейността на Изпълнителния съвет пред Синдикалния съвет и Конференцията.

(7) Председателят на Националния синдикат по отрасъл назначава щатния състав, експертните групи и технически органи на Националния синдикат по отрасъл, съгласувано с Изпълнителния съвет на организацията.

(8) Председателят на Националния синдикат по отрасъл или друго, упълномощено от Изпълнителния съвет, лице подписват всички документи от имуществен характер .

(9) Председателят на Националния синдикат по отрасъл носи отговорност по чл.76 от настоящия Устав.

Чл.60. (1) Конференцията на Националния синдикат по отрасъл избира Зам.председателя с мандат до следващата.

(2) Зам.председателят на Националния синдикат по отрасъл има правата и задълженията по предходния член, при отсъствие на Председателя или по негово поръчение.

(3) Зам.председателят на Националния синдикат по отрасъл носи отговорност по чл.76 от настоящия Устав.

Чл.61. Конференцията на Националния синдикат по отрасъл избира секретарите от Изпълнителния съвет с мандат до следващата.

Чл.62. (1) Секретарите организират работата и отговарят за ръководените от тях направления в дейността на Националния синдикат по отрасъл.

(2) Секретарите отчитат своята дейност пред Изпълнителния съвет и Синдикалния съвет на Националния синдикат по отрасъл.

(3) Секретарите носят отговорност по чл.76 от настоящия Устав.

 

 

2.5. СИНДИКАЛНА КОНТРОЛНА КОМИСИЯ

 

Чл.63. (1) Контролната дейност на Националния синдикат по отрасъл се осъществява от Синдикална контролна комисия /СКК/, избрана от Синдикалния съвет на Националния синдикат по отрасъл.

(2) Синдикалният съвет определя правомощията на Синдикалната контролна комисия, които не могат да противоречат на настоящия Устав.

(3) Синдикалният съвет избира ръководство на Синдикалната контролна комисия по реда на чл.75 ал.2 от настоящия Устав.

(4) Членовете на Синдикалната контролна комисия не могат да бъдат в ръководните органи на колективните членове на Националния синдикат по отрасъл.

(5) Синдикалната контролна комисия изработва Правилник за дейността си, който се утвърждава от Синдикалния съвет на Националния синдикат по отрасъл.

(6) Синдикалната контролна комисия отчита своята дейност пред Изпълнителния съвет и Синдикалния съвет на Националния синдикат по отрасъл, както и пред Националната контролна комисия на НС „Защита”.

(7) Ръководството и членовете на Синдикалната контролна комисия носят отговорност по чл.76 от настоящия Устав.

 

 

3. ОБЛАСТНА СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ

 

Чл.64. Областна синдикална организация на НС „Защита” възниква при условията на чл.14 ал.4 от настоящия Устав и с решението на Националния Изпълнителен съвет на НС „Защита”.

Чл.65. Ръководен орган на Областната синдикална организация е Областният синдикален съвет, в който се включват председателите на синдикалните секции от съответната административна област, или изрично упълномощени от тях лица.

Чл.66. Областният синдикален съвет на свое заседание може да упълномощи лица от своя състав, които да отговарят за конкретни направления и дейности, свързани с дейността на организацията в съответната административна област, и за изпълнението на решенията на Конгреса и Националния синдикален съвет на НС „Защита”.

Чл.67. (1). Председателят на Областната синдикална организация се легитимира с решение на Националния Изпълнителен съвет на НС „Защита”.

(2) Председателят на Областната синдикална организация има ръководни и представителни функции. Той изпълнява решенията и изразява волята на Областния синдикален съвет и неговите членове, на Националния Изпълнителен съвет и на Националния синдикален съвет на НС „Защита”.

(3) Председателят на Областната синдикална организация на Национален синдикат “Защита” подписва документи относно дейността на Областната синдикалната организация, в това число и финансови.

(4) Председателят на Областната синдикална организация на Национален синдикат “Защита” свиква и ръководи заседанията на Областния синдикален съвет.

(5) Председателят на Областната синдикална организация на Национален синдикат “Защита” взима решения по текущи въпроси, касаещи цялостната дейност на организацията в съответната административна област, и съответстващи на настоящия Устав.

(6) Председателят на Областната синдикална организация на Национален синдикат “Защита” отчита своята дейност пред Националния синдикален съвет на НС „Защита”.

(7) Председателят на Областната синдикална организация на Национален синдикат “Защита” носи отговорност по чл.76 от настоящия Устав.

1. КОНГРЕС НА НАЦИОНАЛЕН СИНДИКАТ “ЗАЩИТА”

 

Чл.68. Конгресът на Национален синдикат “Защита” е неговият висш ръководен орган. Квотата за участие и правото на гласуване за Конгресът на Национален синдикат “Защита” се определя от Националния синдикален съвет.

Чл.69. (1) Редовният Конгрес на Национален синдикат “Защита” се свиква веднъж на 4 /четири/ години.

(2) Конгресът на Национален синдикат “Защита” е легитимен и може да започне своята работа при условие, че присъстват не по-малко от 2/3 от делегираните представители.

(3) Заседанията на Конгреса на Национален синдикат “Защита” се ръководят от Председателя на Национален синдикат “Защита”, Зам.председателя на Национален синдикат “Защита” или от член на Изпълнителният съвет, избран от Конгреса на синдикалната организация.

Чл.70. Редовният Конгрес на Национален синдикат “Защита” изслушва, дискутира и гласува отчета на Председателя и Изпълнителния Съвет на Национален синдикат “Защита”.

Чл.71. Конгресът на Национален синдикат “Защита” приема Устава й и може да го променения с явно гласуване на квалифицирано мнозинство 2/3 от присъстващите в началото на Конгреса.

Чл.72. (1) Конгресът на Национален синдикат “Защита” взима решения, при явно гласуване с обикновено мнозинство /50% + 1/ от регистрираните делегати при започването му.

(2) Конгресът на Национален синдикат “Защита” взима решения по всички въпроси, касаещи цялостната дейност на синдиката.

Чл.73. (1) При тайно гласуване с обикновено мнозинство /50% + 1/ от присъстващите в началото на заседанието регистрирали се делегати, Конгресът избира екип от Председател и Зам.председател, от кандидатирали се за такива, с мандат до следващият Конгрес.

(2) Един и същи кандидат не може да участва в повече от един от екипите, конкуриращи се за Председател и Зам.председател на Национален синдикат “Защита” .

(3) Ако след гласуването за избор на Председател и Зам.председател няма екип, който е получил необходимия брой гласове, трябва де се проведе втори избор. В него участват двата екипа за Председател и Зам.председател на Национален синдикат “Защита”, които са получили най-много гласове при първия избор за такива.

(4) Когато нито един от двата първи при гласуването кандидатирали се екипи, за Председател и Зам.председател на организацията, не събере 50% + 1 гласовете на присъстващите в началото на заседанието регистрирали се делегати, се предлагат нови екипи за Председател и Зам.председател на Национален синдикат “Защита” и процедурата по избора се повтаря.

(5) Екипът за Председател и Зам.председател на Национален синдикат “Защита”, който бъде избран от Конгреса на организацията, предлага броя и листата на останалите членове на Националния Изпълнителен съвет /НИС/ на Национален синдикат “Защита”, за които гласуването е явно и поименно, с обикновено мнозинство – 50% + 1 от присъстващите, към момента на гласуване, делегати на Конгреса на Национален синдикат “Защита”. Когато някой от предложените за членове на Националния Изпълнителен съвет на Национален синдикат “Защита” не бъде избран, той се замества с нова кандидатура, предложена от избрания екип за Председател и Зам. председател на Национален синдикат “Защита”. Направеното ново предложение се гласува по реда на настоящата алинея.

 

 

2. НАЦИОНАЛЕН СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ /НСС/

 

Чл.74. (1) Между два редовни конгреса на Национален синдикат “Защита”, негов висш ръководен орган е Националния синдикален съвет /НСС/. Той се състои от Председателите или упълномощени от тях членове на Изпълнителните съвети на Националните синдикати по отрасли и Областните синдикални организации задно с членовете на Националния Изпълнителен съвет на Национален синдикат “Защита”. Членове на Националния синдикален съвет са и председателите на синдикални секции или упълномощени от изпълнителните им съвети лица, когато няма учреден съответен Национален синдикат по отрасъл/бранш.

(2) Редовните заседания на Националният синдикален съвет се провеждат веднъж на четири месеца.

(3) Националният синдикален съвет на Национален синдикат “Защита” може да бъде свикан на извънредно заседание по инициатива на:

1. Председателя на Национален синдикат “Защита”.

2. Изпълнителния съвет на Национален синдикат “Защита”.

3. По искане на 1/10 от членовете на Националния синдикален съвет.

(4) Заседанията на Националния синдикален съвет на Национален синдикат “Защита” могат да започват само ако присъстват 1/2 от членовете му.

(5) Когато липсва изискуемото се мнозинство по предходната алинея, започването на заседанието се отлага с един час по-късно при същия проект за дневен ред и в този случай то се провежда като законосъобразно при наличния брой членове.

(6) Всички решенията на Националния синдикален съвет се вземат с явно гласуване и обикновено мнозинство – 50% + 1 от присъстващите в началото на заседанието, освен когато в настоящия Устав е предвидено друго.

(7) Което и да е решение на Националния синдикален съвет не може да противоречи на настоящия Устав.

Чл.75. Националният синдикален съвет на Национален синдикат “Защита”:

(1) Изработва, гласува и приема Правилник за дейността си.

(2) При явно гласуване с обикновено мнозинство 50% + 1 от присъстващите в началото на заседанието, избира контролен орган на синдикалната организация – Национална контролна комисия /НКК/.

(3) Определя правомощията на НКК и утвърждава Правилник за нейната дейност.

(4) Изслушва, гласува и приема отчета за дейността на Националния Изпълнителен съвет на Национален синдикат “Защита” и Националнаконтролна комисия.

(5) Координира дейността на колективните членове на Национален синдикат “Защита”.

(6) Осигурява информация на колективните членове на Национален синдикат “Защита” за дейността на синдикалната организация и обработва, анализира и предоставя информацията, постъпила от тях.

(8) Приема и утвърждава бюджета на синдикалната организация, гласува и приема отчета за неговото изпълнение.

(9) Приема и утвърждава Правилник за разпределение на членския внос за организацията.

(10) Създава условия за укрепването на Национален синдикат “Защита” в организационно отношение.

(11) Освобождава член на Националния Изпълнителен съвет и на Националната контролна комисия на Национален синдикат “Защита”, който е извършил доказани с документи нарушения на настоящия Устав и когато безспорно е доказано, че не изпълнява служебните си задължения. В тези случаи решението се взима с тайно гласуване от Националния синдикален съвет с обикновено мнозинство 50% + 1 от присъстващите в началото на заседанието членове.

(12) Взема решение за отстраняване на член на ръководен или контролен орган на всички нива на колективните членове на Национален синдикат “Защита” при доказани с документи нарушения и неизпълнение на настоящия Устав, на решения на Конгреса и на Националния синдикален съвет, както и при действия и/или бездействия, които уронват престижа и името на Национален синдикат “Защита”. Националния синдикален съвет взема решението за отстраняване с квалифицирано мнозинство 2/3 от присъстващите в началото на заседанието членове, при тайно гласуване.

(13) С тайно гласуване и с обикновено мнозинство 50% + 1 от присъстващите в началото на заседанието членове утвърждава заместник на отсъстващ продължително време по обективни причини член на Националния Изпълнителен съвет до връщането на титуляра.

(14) С тайно гласуване и с обикновено мнозинство 50% + 1 от присъстващите в началото на заседанието членове взема решение за попълване състава на Националния Изпълнителен съвет на Национален синдикат “Защита”.

(15) Кооптираните за членове на Националния Изпълнителен съвет на Национален синдикат “Защита” не могат да бъдат повече от половината му редовно избрани членове.

(16) С квалифицирано мнозинство 2/3 от гласовете на присъстващите в началото на заседанието членове Националният синдикален съвет взема решения за прекратяване на колективно членство в предвидените от настоящия Устав случаи.

(17) Взема решения за организиране и провеждане на акции, в това число и стачки, в национален мащаб и ги препоръчва на своите членове.

(18) Определя реда за свикване, организиране и провеждане на Конгреса на Национален синдикат “Защита”.

(19) Националния синдикален съвет взима решение за свикване и провеждане на Извънреден Конгрес на Национален синдикат “Защита” при:

1. Писмено искане на 1/10 от индивидуалните членове на организацията, внесено в Националния Изпълнителен съвет на Национален синдикат “Защита”.

2. По искане на Националния Изпълнителен съвет на Национален синдикат “Защита”.

(20) С обикновено мнозинство 50%+1 Националният синдикален съвет избира Мандатна комисия, за подготовка на Конгрес. Същата изработва Правилник за своята работа, който се приема от Националния синдикален съвет.

(21)С квалифицирано мнозинство 2/3 от гласовете на присъстващите в началото на заседанието членове Националният синдикален съвет има право да променя и допълва тези членове от Устава на Национален синикат “Защита”, които противоречат на националното законодателство, само когато такава необходимост се появи.

(22)С квалифицирано мнозинство 2/3 от гласовете на присъстващите в началото на заседанието членове Националният синдикален съвет има право да допълва Устава на Национален синикат “Защита” по всички въпроси, касаещи дейността на синдикалната организация, които не са уредени с настоящия Устав.

Чл.76. (1) Националния синдикален съвет или упълномощени от него лица са длъжни да предприемат действия за търсене на имуществена и наказателна отговорност на членове на ръководните или контролни органи на Национален синдикат “Защита”, както и на членове на ръководните и контролни органи на колективните членове на Национален синдикат “Защита”, злоупотребили със служебното си положение.

(2) За действия или бездействие, представляващи нарушение на Устава на Национален синдикат “Защита”, отговорност се носи от всеки член на Националния синдикален съвет.

 

 

3. НАЦИОНАЛЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ /НИС/

Чл.77. (1) Националният Изпълнителен съвет на Национален синдикат “Защита” е постоянно действащ ръководен орган, който организира цялостната дейност на синдикалната организация между заседанията на Националния синдикален съвет.

(2) Националният Изпълнителен съвет на Национален синдикат “Защита” се състои от Председател, Зам.председател и секретари, избрани по реда на чл.71 от настоящия Устав.

Чл.78. НационалниятИзпълнителен съвет на Национален синдикат “Защита”:

(1) Изработва Правилник за дейността си, съобразен с настоящия Устав и определя функциите на секретарите.

(2) Изпълнява решенията на Конгреса и Националния синдикален съвет на Национален синдикат “Защита”.

(3) Разработва структурата, щатното разписание и бюджета на Национален синдикат “Защита” и ги внася в Националния синдикален съвет за утвърждаване.

(4) Приема колективни членове на Национален синдикат “Защита”.

(5) Подготвя и свиква заседанията на Националния синдикален съвет.

(6) С обикновено мнозинство при явно гласуване взема решения по текущи въпроси, касаещи цялостната дейност на организацията.

(7) Разглежда организационно-финансовото състояние на колективните членове на Национален синдикат “Защита”. При констатирани нарушения на настоящия Устав, на решенията на Конгреса и на Националния синдикален съвет, Изпълнителния съвет разглежда случая и го внася в Националния синдикален съвет за вземане на решение.

(8) При необходимост сформира временни или постоянни експертни групи и технически органи, като определя структурата, принципите и формата на тяхната дейност, финансовото им и техническо осигуряване.

(9) Организира финансова дейност на Национален синдикат “Защита”.

(10) Избира и легитимира Председателите на Областните синдикални организации на Национален синдикат “Защита”.

(11) Информира колективните членове на Национален синдкат “Защита” за своята дейност.

(12) Определя статута на собствените информационни средства на Национален синдикат “Защита”.

(13) Членовете на Националния Изпълнителен съвет са членове на Националния синдикален съвет с право на един глас.

 

 

4. ПРЕДСЕДАТЕЛ, ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ И НАЦИОНАЛНИ СЕКРЕТАРИ

 

Чл.79.(1) Конгресът избира Председателят на Национален синдикат “Защита” с мандат до следващият.

(2) Председателят на Национален синдикат “Защита” има ръководни и представителни функции. Той изпълнява решенията и изразява волята на Националния Изпълнителен съвет на организацията и на Националния синдикален съвет.

(3) Председателят на Национален синдикат “Защита” подписва документи относно дейността на синдикалната организация, в това число и финансови.

(4) Председателят на Национален синдикат “Защита” свиква и ръководи заседанията на Националния Изпълнителен съвет и на Националния синдикален съвет.

(5) Председателят на Национален синдикат “Защита” взима решения по текущи въпроси, касаещи цялостната дейност на организацията.

(6) Председателят на Национален синдикат “Защита” отчита дейността на Националния Изпълнителен съвет пред Националния синдикален съвет и Конгреса.

(7) Председателят на Национален синдикат “Защита” назначава щатния състав, експертните групи и технически органи на Национален синдикат “Защита”, съгласувано с Националния Изпълнителен съвет.

(8) Председателят на Национален синдикат “Защита” или друго, упълномощено от Националния Изпълнителен съвет, лице подписват всички документи от имуществен характер .

(9) Председателят на Национален синдикат “Защита” носи отговорност по чл.76 от настоящия Устав.

Чл.80. (1) Конгресът избира Зам.председателят на Национален синдикат “Защита” с мандат до следващият.

(2) Зам.председателят на Национален синдикат “Защита” има правата и задълженията по предходния член, при отсъствие на Председателя или по негово поръчение.

(3) Зам.председателят на Национален синдикат “Защита” носи отговорност по чл.74 от настоящия Устав.

Чл.81. (1) Конгресът избира секретарите с мандат до следващият.

(2) Секретарите организират работата и отговарят за ръководените от тях направления в дейността на Национален синдикат “Защита”. Изпълняват решенията на Конгреса и Националния синдикален съвет на Национален синдикат “Защита”.

(3) Секретарите отчитат своята дейност пред Националния Изпълнителен съвет и Националния синдикален съвет.

(4) Секретарите носят отговорност по чл.76 от настоящия Устав.

 

 

5. НАЦИОНАЛНА КОНТРОЛНА КОМИСИЯ

 

Чл.82. (1) Контролната дейност на Национален синдикат „Защита” се осъществява от Национална контролна комисия /НКК/, избрана от Националния синдикален съвет.

(2) Националният синдикален съвет определя правомощията на Националната контролна комисия.

(3) Националния синдикален съвет избира ръководство на Националната контролна комисия по реда на чл.75 ал.2 от настоящия Устав.

(4) Националния синдикален съвет утвърждава членовете на Националната контролна комисия, предложени от Националния Изпълнителен съвет и ръководството на контролния орган. Членовете на Националната контролна комисия не могат да бъдат в ръководните органи на колективните членове на Национален синдикат „Защита”.

(5) Националната контролна комисия изработва Правилник за дейността си, който се утвърждава от Националния синдикален съвет.

(6) Националната контролна комисия отчита своята дейност пред Националния Изпълнителен съвет и Националния синдикален съвет.

(7) Ръководството и членовете на Националната контролна комисия носят отговорност по чл.76 от настоящия Устав.

Чл.83.Национален синдикат „Защита” може да се разпусне по решение на Конгреса /Националния синдикален съвет/, взето с квалифицирано мнозинство 2/3 от делегатите при явно гласуване.

Чл.84. Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършвани по реда предвиден в него.

Чл.85. Относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящия Устав се прилагат решенията на Националния синдикален съвет на НС „Защита”.

Чл.86.Всички неуредени организационни и имуществени въпроси в настоящия Устав се уреждат с решения на Националния синдикален съвет..

 

 

Настоящият Устав е приет на Общо събрание на Национален синдикат «Защита», проведено на 29.05.2009г. в гр.София.

 

 

Председател : Протоколчик:

 

/Красимир Митов/ /Милена Атанасова/

Scroll to Top